Хуулийн этгээдийн бүртгэл-2020 он Хэвлэх
2020 - 5-р сарын 27, Лхагва гариг, 08:50
Үйлчилгээний төрөл1 сар2 сар3 сар4 сар5 сар6 сар7 сар8 сар9 сар10 сар11 сар12 сарӨссөн дүнгээр
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани  7  14  7 7 11                46
Хоршоо  - - 1  - 1                2
Нөхөрлөл - - 1 -  -               1
Төрийн бус байгууллага  1  2 3  2  1                9
Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар  -  -  3  2  -                5
Шашны байгууллага  -  -  - -  -                0
Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага  -  - 1 - -                1
Хадгаламж зээлийн хоршоо  1 -  -  -  -                1
Дахин гэрчилгээ олгосон  1 2  3  4 -                10
Нэмэлт өөрчлөлт  8  14  15  5  15                57
Нэр баталгаажуулсан  24  20  19  20  14                97
Тамга, тэмдгийн хяналтын дугаар  10  20  20  14  19                83
Татан буугдсан  - - - - -                0
Салбар 2 1  1  -  -               4
Лавлагаа 32 12 23  32  29               128