Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл-2020 он Хэвлэх
2020 - 5-р сарын 28, Пүрэв гариг, 09:31
Үйлчилгээний төрөл 1 сар2 сар3 сар4 сар5 сар6 сар7 сар8 сар9 сар10 сар11 сар12 сарӨссөн дүнгээр
Хүлээн авсан мэдүүлгийн тоо Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрх  390  439  306  440  455                2030
Газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрх  337  361  252  325  350                1625
1. Анхны бүртгэл Төрөөс хувьчилсан газрын өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэх  61  80  55  44  34                274
Төрөөс худалдаж авсан үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэх  1  - 2  3  -                6
Өмчлөгчийн хүсэлтээр болон гэрээ хэлцлээр бүртгэл салгаснаар  2  7  3 2  3                17
Шинээр баригдсан орон сууц өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэх  11  11  7  6  2                37
Газраас бусад ҮХЭХ өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэх  58  85  45  51  58                297
Төрөөс хувьчилсан орон сууц өмчлөх эрхийг баталгаажуулах  1  - -  -  -                1
2. Өмчлөх эрх шилжих гэрээ     Худалдах, худалдан авах гэрээ  43  57  33  76  83                292
Бэлэглэх гэрээ  20  28  15  17  20                100
Өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх  10  13  18  11  16                68
Албадан дуудлага худалдаагаар өмчлөгч өөрчлөгдөх  2  -  -  -  -                2
Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх  12  11  2  8  6                39
Эд хөрөнгийн үнэ өмчлөгчийн овог нэр өөрчлөгдөх  -  -  -  1  -                1
Өмчлөгчийн үүсгэн байгуулсан ХЭ-ээс иргэнд, иргэнээс үүсгэн байгуулсан ХЭ-ийн өмчлөлд өмчлөх эрх шилжих  -  3  -  -  -                3
3.Барьцааны гэрээ     Барьцаалбартай барьцааны гэрээ  82  70  73  108  103                436
Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээ  139  125  104  114  105                587
Барьцаалбартай барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах  8  4  8  8  12                40
Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах  13  24  15  73  100                225
Барьцааны гэрээ дуусгавар болгох  186  191  134  177  200                888
4. Бусад гэрээ
 
Түрээсийн гэрээ бүртгэх  1  -  1  -                  2
5. Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах  

Эд хөрөнгийн хэмжээ, үнэ, гүйцэтгэл өөрчлөгдөх

 45  49  21  25  28                168
Эд хөрөнгийн хаяг өөрчлөгдөх  11  18  9  13  15                66
Эд хөрөнгийн зориулалт өөрчлөгдөх - - 1  -  -               1
Газрын нэгж талбарын дугаар өөрчлөгдөх  4  3  2  3  9                21
Үрэгдүүлсэн гэрчилгээ шинээр олгох  4  3  -  4  -                11
Гэмтээсэн гэрчилгээ шинээр олгох - 1  -  -  -               1
Өмчлөгчийн овог, нэр, регистр өөрчлөгдөх  -  1  -  1  -                2
6. Лавлагаа, хуулбар  11  7  8  12  9                47
7. Хувийн хэрэг хаах  2  9  2  8  2                23