Иргэний бүртгэл - 2020 он Хэвлэх
2020 - 5-р сарын 29, Баасан гариг, 00:00
Үйлчилгээний төрөл1 сар2 сар3 сар4 сар5 сар6 сар7 сар8 сар9 сар10 сар11 сар12 сарӨссөн дүнгээр
1. Нийт төрсний бүртгэл  245  189  238  273  271                1216
 үүнээс   эрэгтэй  119  97  127  144  146                633
 эмэгтэй  126  92  111  129  125                583
  1.1 Нөхөн бүртгэлд бүртгүүлсэн төрөлт  1  3  5  2  1               12
үүнээс эрэгтэй  0  3  3  2  1                9
эмэгтэй  1  0  2  0  0                3
2. Гэрлэлтийн бүртгэл  92  70  43  55  40                300
  үүнээс    анхны  92  67  42  55  39                295
дахин  0  3  0  0  1                4
сэргээлт  0  0  1  0  0                1
3. Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл  3  4  2  3  7                19
   үүнээс  захиргааны журмаар  2  2  0  0  2               6
шүүхийн журмаар  1  2  2  3  5                13
4. Үрчилсний бүртгэл  8  26  14  17  20                85
 үүнээс  Монгол улсын иргэнд  8  26  14  17  20                85
Гадаад улсын иргэнд  0  0  0  0  0                0
5. Эцэг, /эх/ тогтоосны бүртгэл  7  5  2  2  1               17
 үүнээс  эрэгтэй  4  3  1  1  1                10
эмэгтэй  3  2  1  1  0                7
6. Овог эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэл  2  2  4  5  1               14
 үүнээс  Монгол улсын иргэнээр  2  2  4  5  1               14
Гадаад улсын иргэнээр  0  0  0  0  0               0
7. Нийт наас барсны бүртгэл   48  44  45  55  52                244
   7.1 Нас барсны бүртгэл  47  43  37  50  52               244
үүнээс  эрэгтэй  36  24  26  24  26               136
 эмэгтэй  11  19  11  26  26                93
7.2 Нөхөн бүртгэлд бүртгүүлсэн нас баралт  1  1  8  5  0                15
үүнээс эрэгтэй  0  1  6  3  0                10
эмэгтэй  1  0  2  2  0                5
8. Регистрийн дугаарын өөрчлөлтийн бүртгэл  2  3  6  5  7               23
9. Нийт олгосон иргэний үнэмлэх  674  560  416  195  639               2484
 
     
  
9.1 Шинээр олгосон иргэний үнэмлэх  253  179  135  66  198                831
үүнээс Анх удаа биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлд бүртгүүлсэн  41  5  0  16  5                67
16 нас хүрч биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлд бүртгүүлсэн  212  174  135  50  193               754
9.2 Дахин олгосон иргэний үнэмлэх  65  70  55  22  76               288
үүнээс      хаяж үрэгдүүлсэн  60  56  54  15  59               244
хүчинтэй байдал алдсан  1  2  0  2  13                18
овог нэр солисон  2  1  0  2  1                6
төрсөн он тогтоолгосон  2  1  1  1  3               8
хаягийн хөдөлгөөн  0  10  0  2  0                12
9.3 Иргэний үнэмлэхний хугацаа дуусч солиулсан  356  311  226  107  365                1365
үүнээс  25 нас хүрч  197  180  140  57  218                792
45 нас хүрч  159  131  86  49  147                572
гадаадад өгсөн 0 0 0 1  0               1
10. Үндэсний энгийн гадаад паспорт, түүнийг орлох бичиг баримт олголт  439  673  319  120  77               1628
Хил зорчих үнэмлэх олголт Үндэсний энгийн гадаад паспорт  439  673  319  120  77                1628
ОХУ-ын хавсралт  0  0  0  0  0                0
БНХАУ хавсралт  0  0  0 0  0                0
11. Аймаг хотоос бүрмөсөн шилжин ирсэн  29  52  0  0  0                81
    үүнээс насанд хүрэгч  23  44  0  0  0                67
хүүхэд /16-аас доош насны/  6  8  0  0  0                14
12. Хот доторх шилжилт хөдөлгөөн   1378  699  0  0  0                2077

  
  
12.1 Сум хооронд шилжин ирсэн  204  178  0  0  0                382
  үүнээс насанд хүрэгч  140  128  0  0  0                268
хүүхэд /16-аас доош насны/  64  50  0  0  0                114
12.2 Баг хооронд шилжин ирсэн  1174  521  0  0  0               1695
  үүнээс насанд хүрэгч  730  311  0  0  0               1041
хүүхэд /16-аас доош насны/  444  210  0  0  0                654
13. Лавлагаа  1306  1279  953  817  872                5227
үүнээс

Албан тоотоор  12  44  30  69  112                267
Албан хэрэгцээнд  118  96  56 73  65                408
Иргэнд  1176  1139  867  675  695                4552