Мэндчилгээ Хэвлэх
2013 - 11-р сарын 22, Баасан гариг, 10:21

darga            Монгол Улсын бүртгэлийн байгууллагад өөрийн мэдлэг чадвар, бие сэтгэлээ дайчлан ажиллаж байсан үе үеийн àõìàäóóä, á¿ðòãýëèéí áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààã ÿìàãò äýìæèæ òóñàëæ ÿâäàã àéìàã îðîí íóòãèéí óäèðäëàãóóä ìºí эдүгээ энэ албанд хамтран зүтгэж яваа бүртгэлийн гэгээн үйлстнүүд òà á¿õýíäýý á¿ðòãýëèéí áàéãóóëëàга үүсч хөгжсөний 73 жилийн ойн болон улсын бүртгэлийн ажилтны áàÿðûí ìýíä÷èëãýýã ºðãºí дэвшүүлье.

        1940 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûí 23-íû ºäºð ÁÍÌÀÓ-ûí ÑíÇ-èéí 44 òîãòîîëîîð “Èðãýíèé ïàñïîðòûí ä¿ðýì”-èéã áàòалснаар øèíý ¿åèéí óëñûí á¿ðòãýëèéí áàéãóóëëàãûí òóëãûí ÷óëóó òàâèãäàæ ýõýëñýí ¿åýñ ýä¿ãýý á¿ðòãýëèéí áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààíû õàìðàõ õ¿ðýý ºðãºæèæ èðãýíèé,ýä õºðºíãèéí, õóóëèéí ýòãýýäèéí á¿ðòãýëèéí ÷èãëýëýýð ºðãºí öàð õ¿ðýýòýé á¿ðòãýëèéí íýãäñýí òîãòîëöîî á¿õèé Çàñãèéí ãàçðûí õýðýãæ¿¿ëýã÷ àãåíòëàã áîëîí ºðãºæèæ áàéíà.

      Áèä óëñûí á¿ðòãýëèéí áàéãóóëëàãûí ýðõýì çîðèëãîäîî õ¿ðýõèéí òóëä óëñûí á¿ðòãýëèéí òóõàé õóóëü òîãòîîìæ áîëîí áóñàä õîëáîãäîõ ýðõèéí àêòóóäûã îðîí íóòàãò õýðýãæ¿¿ëýõ ìºí òºðèéí á¿ðòãýëèéí ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàð õ¿ðòýýìæèéã èðãýäýä îéðòóóëàõ, á¿ðòãýëèéí ¿éë÷èëãýýíèé øàò äàìæëàãûã áàãàñãàæ,íýã èðãýíä ñóóðèëñàí òºðèéí á¿ðòãýëèéí îé ñàíàìæèéã ¿¿ñãýõ òºäèéã¿é óëñûí á¿ðòãýëèéí ¿éë àæèëëàãààíä îð÷èí ¿åèéí ìýäýýëëèéí äýâøèëòýò òåõíîëîãèéí   îëîëòûã ò¿ëõ¿¿ àøèãëàñàí 21 ä¿ãýýð çóóíòàé ìºð çýðýãöýí àëõàæ áàéíà.