Статистик тоон мэдээ
Иргэний бүртгэл PDF Хэвлэх И-мэйл
2019 - 9-р сарын 26, Пүрэв гариг, 07:39
Үйлчилгээний төрөл1 сар2 сар3 сар4 сар5 сар6 сар7 сар8 сар9 сар10 сар11 сар12 сарӨссөн дүнгээр
Төрсний бүртгэл  192 233 229 253  236  299  208  241  310       2201
   үүнээс  эрэгтэй  107 134 111 126  127  159  103  125  156       1148
 эмэгтэй  82 99 117 127  109  140  105  116  154       1053
Гэрлэлтийн бүртгэл  57 63 74 57  63  64  33  75  52       538
Гэрлэлт дуусгавар болсон бүртгэл  5 5 2 6  3  4  1  0  1       27
Үрчлэлтийн бүртгэл  5 5 12  20  11  12  6  3  12       86
Эцэг тогтоосны бүртгэл   0 4 2  6  2  0  3  0  0       17
Овог эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчилсний бүртгэл  1 4 8  8  6  2  0  1  1       31
Нас баралтын бүртгэл   32 51 52  38  54 42  26  46  38       398
үүнээс  эрэгтэй  21 34 31  25  31  25  15  27  21       230
 эмэгтэй  11 17 21  13  23  14  11  17  17       144
Нийт олгосон иргэний үнэмлэх  448 377 452  581  407  612  390  330  331       3928
Шинээр олгосон иргэний үнэмлэх  160 109 175  222  200  212  181  152  118       1529
  16 нас хүрч авсан  160 109 175  222  200  212  181  152  118       1529
Дахин олгосон иргэний үнэмлэх  39 35 51  51  27  51  49  30  34       367
үүнээс      хаяж үрэгдүүлсэн  37 33 49  47 7  45  40  30  31       319
хүчинтэй байдал алдсан 0 0 0 0 3  0  0  0  0        3
овог нэр солисон  0  0  0  1  16  3  5  0  2        27
төрсөн он тогтоолгосон  1  2  2  3  1  2  4  0  1        16
хаягийн хөдөлгөөн  1  0  0  0 0  0  0  0  0        1
Иргэний үнэмлэхний хугацаа дуусч солиулсан 249 233 226 308  180  349  160  148  179       2032
үүнээс  25 нас хүрч 119 129 123 164  100  207  105  112  118       1177
45 нас хүрч 130 104 103 144  80  142  55  36  61       855
Үндэсний энгийн гадаад паспорт 480 429 405 858  695  791  408  264  482       4812
  ОХУ-ын хавсралт  0  0  0  3  0  0  2  2  3        10
Аймаг хотоос бүрмөсөн шилжин ирсэн  10 8 11  14  5  8  5  13  10        84
  үүнээс насанд хүрэгч  9  5  8  11  5  7  5  7  7       64
хүүхэд /16-аас доош насны/  1  3  3  3  0  1  0  6  3        20
Хот доторх шилжилт хөдөлгөөн   86  99  92 131  85  157  34  63 62       809
Сум хооронд шилжин ирсэн  42  67  62  94  48  99  26 31 32       501
  үүнээс насанд хүрэгч  39  50  51 64  35  65  16  29  30       379
хүүхэд /16-аас доош насны/  3  17  11  30  13  34  10  2  2       122
Баг хооронд шилжин ирсэн  44 32 31 37  37  58  8  32  30       309
  үүнээс насанд хүрэгч  25  26  19 29  26  33  4  19  21       202
хүүхэд /16-аас доош насны/  19  6  12 8  11  25  4  13  9       107
 
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл PDF Хэвлэх И-мэйл
2019 - 9-р сарын 26, Пүрэв гариг, 09:31
Үйлчилгээний төрөл 1 сар2 сар3 сар4 сар5 сар6 сар7 сар8 сар9 сар10 сар11 сар12 сарӨссөн дүнгээр
Хүлээн авсан мэдүүлгийн тоо Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрх  373  407  361  608  489 571  391  371  404        3975
Газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрх  265  272  268  426  364  407  253  216  272        2743
1. Анхны бүртгэл Төрөөс хувьчилсан газрын өмчлөх эрхийг баталгаажуулах  56 44  51  67  44  65  18  14  26        385
Төрөөс худалдаж авсан үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэж, баталгаажуулах 0 0 0 0 1  0  0  0  0       1
Өмчлөгчийн хүсэлтээр болон гэрээ хэлцлээр бүртгэл салгаснаар 4 0 4 8 4  2  2  2  0       26
Шинээр баригдсан орон сууц анх удаа бүртгэж баталгаажуулах  3  12  9  21  13 10  6  6  7        87
Газраас бусад ҮХЭХ-ийг анх удаа бүртгэж, баталгаажуулах  64  75  52  61  39  68  36  32  42        469
Төрөөс хувьчилсан орон сууц өмчлөх эрхийг баталгаажуулах  0  0  0  0 1  0  0  0  0        1
2. Өмчлөх эрх шилжих гэрээ     Эд хөрөнгийн үнэ өмчлөгчийн овог нэр өөрчлөгдөх  2  3  1  1   0  1  -  -  -        8
Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх  13  8  10  17  14  13  6  6  7       94
Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх   -   -  1  -  0  1  -  -  -       2
Өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх  9  10  10  17  16  9  9  7  5       92
Бэлэглэх гэрээ  16  14  9  30  16  26  15  11  20       157
Худалдах, худалдан авах гэрээ  36  43  37  56  52  59  54  47  31       415
Албадан дуудлага худалдаагаар өмчлөгч өөрчлөгдөх - - - - - 2  -  -  -       2
3.Барьцааны гэрээ     Барьцааны гэрээ дуусгавар болгох  178  190  162 283  216  267  188  168  173       1825
Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах  19  19  29  32  29  29  20  24  29       230
Барьцаалбартай барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах  7  8  10  6  14  16  7  6  15       89
Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээ  101  101  123  188  205  211 147  143  153       1372
Барьцаалбартай барьцааны гэрээ  50  65  64  148  117  125  93  63  86       811
4. Бусад гэрээ
 
Бусад гэрээ дуусгавар болгох   -  -   -  -  1  -  -  -  -         1
5. Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах  

Үрэгдүүлсэн гэрчилгээ шинээр олгох

 8  4  1  5  1  2  1  3  -        25
Газрын нэгж талбарын дугаар өөрчлөгдөх  7  8  9  9  6  5  4  2  8      

 58

Эд хөрөнгийн хаяг өөрчлөгдөх  17  12  8  9  13  17  10  14  25        125
Эд хөрөнгийн хэмжээ өөрчлөгдөх  37  52  25  41  29  21  17  14  22       258
Эд хөрөнгийн зориулалт өөрчлөгдөх - - - - - 4  -  1  2       7
Өмчлөгчийн овог, нэр, регистр өөрчлөгдөх - - - 1  3  -  4 -  -       8
6. Лавлагаа, хуулбар  11  11  14  17  13  14  10  14  14       118
7. Хувийн хэрэг хаах - - - 5  6  11  4  3  3       32
 
Хуулийн этгээдийн бүртгэл PDF Хэвлэх И-мэйл
2019 - 9-р сарын 28, Бямба гариг, 08:50
Үйлчилгээний төрөл1 сар2 сар3 сар4 сар5 сар6 сар7 сар8 сар9 сар10 сар11 сар12 сарӨссөн дүнгээр
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани  8 8 10  10  8  11 - - 1        56
Хоршоо - 1 - 1 - - - - -       2
Төрийн бус байгууллага  2  1 3  3  1  1  -  -  -        11
Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар  -  2  1  -  -  -  -  -  1        3
Шашны байгууллага    2  3 -  -  -  - -  -        5
Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага  -  -  -  2  1  1  -  -  -        4
Хадгаламж зээлийн хоршоо  -  -  -  -  -  1  - -  -        1
Дахин гэрчилгээ олгосон  8  5  5  4  3  4  -  2  2        33
Нэмэлт өөрчлөлт  17  25  15  34  15  18 -  9  5        138
Нэр баталгаажуулсан  13 25 17 15 12 12  2  5  8       109
Тамга, тэмдгийн хяналтын дугаар 18 27 41 34 18 50 - 6 3       197
Татан буугдсан 1 - - 5 - - - 4 -       10
 


Таны байрлал: