Статистик тоон мэдээ
Хуулийн этгээдийн бүртгэл PDF Хэвлэх И-мэйл
2019 - 6-р сарын 28, Баасан гариг, 08:50
Үйлчилгээний төрөл1 сар2 сар3 сар4 сар5 сар6 сар7 сар8 сар9 сар10 сар11 сар12 сарӨссөн дүнгээр
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани  8 8 10  10  8  -              44
Төрийн бус байгууллага  2  1 3  3  1  -              10
Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар  -  2  1  -  -  -              3
Нөхөрлөл  -  -  - -  -  -              -
Хоршоо  -  1  -  1  -  -              2
Хадгаламж зээлийн хоршоо  -  -  -  -  -  -              -
Сан  -  -  -  -  -  -              -
Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага  -  -  -  2  1  -              3
Шашны байгууллага  -  2  3  -  -  -              5
Хэвлэл мэдээллийн байгууллага  -  -  -  -  -  -              -
Боловсрол, сургалтын байгууллага  -  -  -  -  -  -              -
Чөлөөт бүс ХХК  -  -  -  -  -  -              -
Тамга, тэмдгийн хяналтын дугаар  18  27  41  34  18  -             138
Бусад нэмэлт өөрчлөлт оруулсан  17  25  15  34  15  -             106
Дахин гэрчилгээ олгосон  8  5  5  4  3  -             25
Татан буугдсан  1 - - 5  0  -             6
 
Иргэний бүртгэл PDF Хэвлэх И-мэйл
2019 - 7-р сарын 26, Баасан гариг, 07:39
Үйлчилгээний төрөл1 сар2 сар3 сар4 сар5 сар6 сар7 сар8 сар9 сар10 сар11 сар12 сарӨссөн дүнгээр
Төрсний бүртгэл  192 233 229 253  236  299  208           1650
   үүнээс  эрэгтэй  107 134 111 126  127  159  103           867
 эмэгтэй  82 99 117 127  109  140  105           783
Гэрлэлтийн бүртгэл  57 63 74 57  63  64  33           411
Гэрлэлт дуусгавар болсон бүртгэл  5 5 2 6  3  4  1           26
Үрчлэлтийн бүртгэл  5 5 12  20  11  12  6           71
Эцэг тогтоосны бүртгэл   0 4 2  6  2  0  3           17
Овог эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчилсний бүртгэл  1 4 8  8  6  2  0           29
Нас баралтын бүртгэл   32 51 52  38  57 42  26           314
үүнээс  эрэгтэй  21 34 31  25  31  25  15           182
 эмэгтэй  11 17 21  13  23  14  11           110
Нийт олгосон иргэний үнэмлэх  448 377 452  581  407  612  390           3267
Шинээр олгосон иргэний үнэмлэх  160 109 175  222  200  212  181           1259
  16 нас хүрч авсан  160 109 175  222  200  212  181           1259
Дахин олгосон иргэний үнэмлэх  39 35 51  51  27  51  49           303
үүнээс      хаяж үрэгдүүлсэн  37 33 49  47 7  45  40           258
хүчинтэй байдал алдсан 0 0 0 0 3  0  0            3
овог нэр солисон  0  0  0  1  16  3  5            25
төрсөн он тогтоолгосон  1  2  2  3  1  2  4            15
хаягийн хөдөлгөөн  1  0  0  0 0  0  0            1
Иргэний үнэмлэхний хугацаа дуусч солиулсан 249 233 226 308  180  349  160           1705
үүнээс  25 нас хүрч 119 129 123 164  100  207  105           947
45 нас хүрч 130 104 103 144  80  142  55           758
Үндэсний энгийн гадаад паспорт 480 429 405 858  695  791  408           4066
  ОХУ-ын хавсралт  0  0  0  3  0  0  0            3
Аймаг хотоос бүрмөсөн шилжин ирсэн  10 8 11  14  5  8  5            61
  үүнээс насанд хүрэгч  9  5  8  11  5  7  5           50
хүүхэд /16-аас доош насны/  1  3  3  3  0  1  0            11
Хот доторх шилжилт хөдөлгөөн   86  99  92 131  85  157  34           684
Сум хооронд шилжин ирсэн  42  67  62  94  48  99  26           438
  үүнээс насанд хүрэгч  39  50  51 64  35  65  16           320
хүүхэд /16-аас доош насны/  3  17  11  30  13  34  10           118
Баг хооронд шилжин ирсэн  44 32 31 37  37  58  8           247
  үүнээс насанд хүрэгч  25  26  19 29  26  33  4           162
хүүхэд /16-аас доош насны/  19  6  12 8  11  25  4           85
 
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл PDF Хэвлэх И-мэйл
2019 - 7-р сарын 28, Ням гариг, 09:31
Үйлчилгээний төрөл 1 сар2 сар3 сар4 сар5 сар6 сар7 сар8 сар9 сар10 сар11 сар12 сарӨссөн дүнгээр
Хүлээн авсан мэдүүлгийн тоо Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрх  373  407  361  608  489 571  391            3200
Газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрх  265  272  268  426  364  407  253            2255
1. Анхны бүртгэл Төрөөс хувьчилсан газрын өмчлөх эрхийг баталгаажуулах  56 44  51  67  44  65  18            345
Төрөөс худалдаж авсан үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэж, баталгаажуулах 0 0 0 0 1  0  0           1
Өмчлөгчийн хүсэлтээр болон гэрээ хэлцлээр бүртгэл салгаснаар 4 0 4 8 4  2  2           24
Шинээр баригдсан орон сууц анх удаа бүртгэж баталгаажуулах  3  12  9  21  13 10  6            74
Газраас бусад ҮХЭХ-ийг анх удаа бүртгэж, баталгаажуулах  64  75  52  61  39  68  36            395
Төрөөс хувьчилсан орон сууц өмчлөх эрхийг баталгаажуулах  0  0  0  0 1  0  0            1
2. Өмчлөх эрх шилжих гэрээ     Эд хөрөнгийн үнэ өмчлөгчийн овог нэр өөрчлөгдөх  2  3  1  1   0  1  -            8
Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх  13  8  10  17  14  13  6           81
Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх   -   -  1  -  0  1  -           2
Өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх  9  10  10  17  16  9  9           80
Бэлэглэх гэрээ  16  14  9  30  16  26  15           126
Худалдах , худалдан авах гэрээ  36  43  37  56  52  59  54           337
Албадан дуудлага худалдаагаар өмчлөгч өөрчлөгдөх - - - - - 2  -           2
3.Барьцааны гэрээ     Барьцааны гэрээ дуусгавар болгох  178  190  162 283  216  267  188           1484
Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах  19  19  29  32  29  29  20           177
Барьцаалбартай барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах  7  8  10  6  14  16  7           68
Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээ  101  101  123  188  205  211 147           1076
Барьцаалбартай барьцааны гэрээ  50  65  64  148  117  125  93           662
4. Бусад гэрээ
 
Бусад гэрээ дуусгавар болгох   -  -   -  -  1  -  -             1
5. Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах  

Үрэгдүүлсэн гэрчилгээ шинээр олгох

 8  4  1  5  1  2  1            22
Газрын нэгж талбарын дугаар өөрчлөгдөх  7  8  9  9  6  5  4          

 48

Эд хөрөнгийн хаяг өөрчлөгдөх  17  12  8  9  13  17  10            86
Эд хөрөнгийн хэмжээ өөрчлөгдөх  37  52  25  41  29  21  17           222
Эд хөрөнгийн зориулалт өөрчлөгдөх - - - - - 4  -           4
Өмчлөгчийн овог, нэр, регистр өөрчлөгдөх - - - 1  3  -  4           8
6. Лавлагаа, хуулбар  11  11  14  17  13  14  10           90
7. Хувийн хэрэг хаах - - - 5  6  11  4           26
 


Таны байрлал: