Статистик тоон мэдээ
Иргэний бүртгэл - 2020 он PDF Хэвлэх И-мэйл
2020 - 7-р сарын 30, Пүрэв гариг, 00:00
Үйлчилгээний төрөл1 сар2 сар3 сар4 сар5 сар6 сар7 сар8 сар9 сар10 сар11 сар12 сарӨссөн дүнгээр
1. Нийт төрсний бүртгэл  245  189  238  273  271  225  223            1664
 үүнээс   эрэгтэй  119  97  127  144  146  109 114            856
 эмэгтэй  126  92  111  129  125  116  109            808
  1.1 Нөхөн бүртгэлд бүртгүүлсэн төрөлт  1  3  5  2  1  1  -           13
үүнээс эрэгтэй  0  3  3  2  1  1  -            10
эмэгтэй  1  -  2  -  -  -  -            3
2. Гэрлэлтийн бүртгэл  92  70  43  55  40  35  52            387
  үүнээс    анхны  92  67  42  55  39 35  52            382
дахин  -  3  -  -  1  -  -            4
сэргээлт  -  -  1  -  -  -  -            1
3. Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл  3  4  2  3  7  2  5            26
   үүнээс  захиргааны журмаар  2  2  -  -  2  1  1           8
шүүхийн журмаар  1  2  2  3  5  1  4            18
4. Үрчилсний бүртгэл  8  26  14  17  20  10  4            99
 үүнээс  Монгол улсын иргэнд  8  26  14  17  20  10  4            99
Гадаад улсын иргэнд - - - - - -  -            -
5. Эцэг, /эх/ тогтоосны бүртгэл  7  5  2  2  1  -  -           17
 үүнээс  эрэгтэй  4  3  1  1  1  -  -            10
эмэгтэй  3  2  1  1  -  -  -            7
6. Овог эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэл  2  2  4  5  1  3  1           18
 үүнээс  Монгол улсын иргэнээр  2  2  4  5  1  3  1           18
Гадаад улсын иргэнээр - - - - - -  -           -
7. Нийт наас барсны бүртгэл   48  44  45  55  52  53  40            337
   7.1 Нас барсны бүртгэл  47  43  37  50  52  53  40           322
үүнээс  эрэгтэй  36  24  26  24  26  29  19           187
 эмэгтэй  11  19  11  26  26  24  21            138
7.2 Нөхөн бүртгэлд бүртгүүлсэн нас баралт  1  1  8  5  -  -  -            15
үүнээс эрэгтэй  0  1  6  3 - -  -            10
эмэгтэй  1  0  2  2  -  -  -            5
8. Регистрийн дугаарын өөрчлөлтийн бүртгэл  2  3  6  5  7  -  4           27
9. Нийт олгосон иргэний үнэмлэх  674  560  416  195  639  523  449           3456
 
     
  
9.1 Шинээр олгосон иргэний үнэмлэх  253  179  135  66  198  217  160            1208
үүнээс Анх удаа биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлд бүртгүүлсэн  41  5  -  16  5  3  4            74
16 нас хүрч биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлд бүртгүүлсэн  212  174  135  50  193  214  156           1134
9.2 Дахин олгосон иргэний үнэмлэх  65  70  55  22  76  75  54           417
үүнээс      хаяж үрэгдүүлсэн  60  56  54  15  59  50  39           333
хүчинтэй байдал алдсан  1  2  -  2  13  21  14            53
овог нэр солисон  2  1  -  2  1  1  -           7
төрсөн он тогтоолгосон  2  1  1  1  3  1  -           9
хаягийн хөдөлгөөн  -  10  -  2  -  -  1            13
цахимаар захиалсан - - - - - 2 -           2
9.3 Иргэний үнэмлэхний хугацаа дуусч солиулсан  356  311  226  107  365  231  235            1831
үүнээс  25 нас хүрч  197  180  140  57  218  137  133            1062
45 нас хүрч  159  131  86  49  147  94  102            768
гадаадад өгсөн - - - 1  -  -  -           1
10. Үндэсний энгийн гадаад паспорт, түүнийг орлох бичиг баримт олголт  439  673  319  120  77  52  31           1711
Хил зорчих үнэмлэх олголт Үндэсний энгийн гадаад паспорт  439  673  319  120  77  52 31            1711
ОХУ-ын хавсралт - - - - - -  -            -
БНХАУ хавсралт - - - - - - -            -
11. Аймаг хотоос бүрмөсөн шилжин ирсэн  29  52 - - - -  8            89
    үүнээс насанд хүрэгч  23  44 - - - -  5            72
хүүхэд /16-аас доош насны/  6  8 - - - -  3            17
12. Хот доторх шилжилт хөдөлгөөн   1378  699 - - - -  38            2115

  
  
12.1 Сум хооронд шилжин ирсэн  204  178 - - - -  16            398
  үүнээс насанд хүрэгч  140  128 - - - -  14            282
хүүхэд /16-аас доош насны/  64  50 - - - -  2            116
12.2 Баг хооронд шилжин ирсэн  1174  521 - - - -  22           1717
  үүнээс насанд хүрэгч  730  311 - - - -  12           1053
хүүхэд /16-аас доош насны/  444  210 - - - -  10            664
13. Лавлагаа  1306  1279  953  817  872  893  554            6674
үүнээс

Албан тоотоор  12  44  30  69  112  32  28            327
Албан хэрэгцээнд  118  96  56 73  65  50  50            508
Иргэнд  1176  1139  867  675  695  811  476            5839
 
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл-2020 он PDF Хэвлэх И-мэйл
2020 - 7-р сарын 29, Лхагва гариг, 09:31
Үйлчилгээний төрөл 1 сар2 сар3 сар4 сар5 сар6 сар7 сар8 сар9 сар10 сар11 сар12 сарӨссөн дүнгээр
Хүлээн авсан мэдүүлгийн тоо Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрх  390  439  306  440  455 369  306            2705
Газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрх  337  361  252  325  350  290  218            2133
1. Анхны бүртгэл Төрөөс хувьчилсан газрын өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэх  61  80  55  44  34  22  30            326
Төрөөс худалдаж авсан үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэх  1  - 2  3  -  2  -            8
Өмчлөгчийн хүсэлтээр болон гэрээ хэлцлээр бүртгэл салгаснаар  2  7  3 2  3  4  4            25
Шинээр баригдсан орон сууц өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэх  11  11  7  6  2  14  5            56
Газраас бусад ҮХЭХ өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэх  58  85  45  51  58  34  28            359
Төрөөс хувьчилсан орон сууц өмчлөх эрхийг баталгаажуулах  1  - -  -  -  -  -            1
2. Өмчлөх эрх шилжих гэрээ     Худалдах, худалдан авах гэрээ  43  57  33  76  83  51  31            323
Бэлэглэх гэрээ  20  28  15  17  20  11  12            123
Өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх  10  13  18  11  16  14  8            90
Албадан дуудлага худалдаагаар өмчлөгч өөрчлөгдөх  2  -  -  -  -  -  -            2
Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх  12  11  2  8  6  7  6            52
Эд хөрөнгийн үнэ өмчлөгчийн овог нэр өөрчлөгдөх  -  -  -  1  -  1  1            3
Өмчлөгчийн үүсгэн байгуулсан ХЭ-ээс иргэнд, иргэнээс үүсгэн байгуулсан ХЭ-ийн өмчлөлд өмчлөх эрх шилжих  -  3  -  -  -  -  -            3
3.Барьцааны гэрээ     Барьцаалбартай барьцааны гэрээ  82  70  73  108  103  89  68            593
Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээ  139  125  104  114  105 116  95            798
Барьцаалбартай барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах  8  4  8  8  12  13  15            68
Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах  13  24  15  73  100  52  19            296
Барьцааны гэрээ дуусгавар болгох  186  191  134  177  200  160  142            1190
4. Бусад гэрээ
 
Түрээсийн гэрээ бүртгэх  1  -  1  -  -  -  -            2
5. Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах  

Эд хөрөнгийн хэмжээ, үнэ, гүйцэтгэл өөрчлөгдөх

 45  49  21  25  28  37  17            222
Эд хөрөнгийн хаяг өөрчлөгдөх  11  18  9  13  15  6  7            79
Эд хөрөнгийн зориулалт өөрчлөгдөх - - 1  -  -  -  -           1
Газрын нэгж талбарын дугаар өөрчлөгдөх  4  3  2  3  9  4  2            27
Үрэгдүүлсэн гэрчилгээ шинээр олгох  4  3  -  4  -  7  2            20
Гэмтээсэн гэрчилгээ шинээр олгох - 1  -  -  -  1  -           2
Өмчлөгчийн овог, нэр, регистр өөрчлөгдөх  -  1  -  1  -  -   1            3
Газар эзэмших эрх газар өмчлөх эрх болж өөрчлөгдөх - - - - - - 1           1
6. Лавлагаа, хуулбар  11  7  8  12  9  8  24            79
7. Хувийн хэрэг хаах  2  9  2  8  2  6  3            32
 
Хуулийн этгээдийн бүртгэл-2020 он PDF Хэвлэх И-мэйл
2020 - 6-р сарын 27, Бямба гариг, 08:50
Үйлчилгээний төрөл1 сар2 сар3 сар4 сар5 сар6 сар7 сар8 сар9 сар10 сар11 сар12 сарӨссөн дүнгээр
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани  7  14  7 7 11  6              52
Хоршоо  - - 1  - 1  1              3
Нөхөрлөл - - 1 -  - -             1
Төрийн бус байгууллага  1  2 3  2  1 1              10
Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар  -  -  3  2  -  -              5
Шашны байгууллага  -  -  - -  -  -              0
Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага  -  - 1 - -  1              2
Хадгаламж зээлийн хоршоо  1 -  -  -  -  -              1
Дахин гэрчилгээ олгосон  1 2  3  4 -  3              13
Нэмэлт өөрчлөлт  8  14  15  5  15  5              62
Нэр баталгаажуулсан  24  20  19  20  14  -              97
Тамга, тэмдгийн хяналтын дугаар  10  20  20  14  19  93              176
Татан буугдсан  - - - - -  4             4
Салбар 2 1  1  -  -  -             4
Лавлагаа 32 12 23  32  29  11             139
 


Хуудас 2-с 1
Таны байрлал: