Статистик тоон мэдээ
Иргэний бүртгэл - 2020 он PDF Хэвлэх И-мэйл
2020 - 4-р сарын 29, Лхагва гариг, 00:00
Үйлчилгээний төрөл1 сар2 сар3 сар4 сар5 сар6 сар7 сар8 сар9 сар10 сар11 сар12 сарӨссөн дүнгээр
1. Нийт төрсний бүртгэл  245  189  238  273                  945
 үүнээс   эрэгтэй  119  97  127  144                  487
 эмэгтэй  126  92  111  129                  458
  1.1 Нөхөн бүртгэлд бүртгүүлсэн төрөлт  1  3  5  2                 11
үүнээс эрэгтэй  0  3  3  2                  8
эмэгтэй  1  0  2  0                  3
2. Гэрлэлтийн бүртгэл  92  70  43  55                  260
  үүнээс    анхны  92  67  42  55                  256
дахин  0  3  0  0                  3
сэргээлт  0  0  1  0                  1
3. Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл  3  4  2  3                  12
   үүнээс  захиргааны журмаар  2  2  0  4                 8
шүүхийн журмаар  1  2  2  3                  8
4. Үрчилсний бүртгэл  8  26  14  17                  65
 үүнээс  Монгол улсын иргэнд  8  26  14  17                  65
Гадаад улсын иргэнд  0  0  0  0                  0
5. Эцэг, /эх/ тогтоосны бүртгэл  7  5  2  2                 16
 үүнээс  эрэгтэй  4  3  1  1                  9
эмэгтэй  3  2  1  1                  7
6. Овог эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэл  2  2  4  5                 13
 үүнээс  Монгол улсын иргэнээр  2  2  4  5                 13
Гадаад улсын иргэнээр  0  0  0  0                 0
7. Нийт наас барсны бүртгэл   48  44  45  55                  192
   7.1 Нас барсны бүртгэл  47  43  37  50                 177
үүнээс  эрэгтэй  36  24  26  24                 110
 эмэгтэй  11  19  11  26                  67
7.2 Нөхөн бүртгэлд бүртгүүлсэн нас баралт  1  1  8  5                  15
үүнээс эрэгтэй  0  1  6  3                  10
эмэгтэй  1  0  2  2                  5
8. Регистрийн дугаарын өөрчлөлтийн бүртгэл  2  3  6  5                  16
9. Нийт олгосон иргэний үнэмлэх  674  560  416  195                 1845
 
     
  
9.1 Шинээр олгосон иргэний үнэмлэх  253  179  135  66                  633
үүнээс Анх удаа биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлд бүртгүүлсэн  41  5  0  16                  62
16 нас хүрч биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлд бүртгүүлсэн  212  174  135  50                 571
9.2 Дахин олгосон иргэний үнэмлэх  65  70  55  22                 212
үүнээс      хаяж үрэгдүүлсэн  60  56  54  15                 185
хүчинтэй байдал алдсан  1  2  0  2                  5
овог нэр солисон  2  1  0  2                  5
төрсөн он тогтоолгосон  2  1  1  1                 5
хаягийн хөдөлгөөн  0  10  0  2                  12
9.3 Иргэний үнэмлэхний хугацаа дуусч солиулсан  356  311  226  107                  1000
үүнээс  25 нас хүрч  197  180  140  57                  574
45 нас хүрч  159  131  86  49                  425
гадаадад өгсөн 0 0 0 1                 1
10. Үндэсний энгийн гадаад паспорт, түүнийг орлох бичиг баримт олголт  439  673  319  120                 1551
Хил зорчих үнэмлэх олголт Үндэсний энгийн гадаад паспорт  439  673  319  120                  1551
ОХУ-ын хавсралт  0  0  0  0                  0
БНХАУ хавсралт  0  0  0 0                  0
11. Аймаг хотоос бүрмөсөн шилжин ирсэн  29  52  0  0                  81
    үүнээс насанд хүрэгч  23  44  0  0                  67
хүүхэд /16-аас доош насны/  6  8  0  0                  14
12. Хот доторх шилжилт хөдөлгөөн   1378  699  0  0                  2077

  
  
12.1 Сум хооронд шилжин ирсэн  204  178  0  0                  382
  үүнээс насанд хүрэгч  140  128  0  0                  268
хүүхэд /16-аас доош насны/  64  50  0  0                  114
12.2 Баг хооронд шилжин ирсэн  1174  521  0  0                 1695
  үүнээс насанд хүрэгч  730  311  0  0                 1041
хүүхэд /16-аас доош насны/  444  210  0  0                  654
13. Лавлагаа  1306  1279  953  817                  4355
үүнээс

Албан тоотоор  12  44  30  69                  155
Албан хэрэгцээнд  118  96  56 73                  343
Иргэнд  1176  1139  867  675                  3857
 
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл-2020 он PDF Хэвлэх И-мэйл
2020 - 4-р сарын 28, Мягмар гариг, 09:31
Үйлчилгээний төрөл 1 сар2 сар3 сар4 сар5 сар6 сар7 сар8 сар9 сар10 сар11 сар12 сарӨссөн дүнгээр
Хүлээн авсан мэдүүлгийн тоо Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрх  390  439  306  440                  1575
Газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрх  337  361  252  325                  1275
1. Анхны бүртгэл Төрөөс хувьчилсан газрын өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэх  61  80  55  44                  240
Төрөөс худалдаж авсан үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэх  1  - 2  3                  6
Өмчлөгчийн хүсэлтээр болон гэрээ хэлцлээр бүртгэл салгаснаар  2  7  3 2                  14
Шинээр баригдсан орон сууц өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэх  11  11  7  6                  35
Газраас бусад ҮХЭХ өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэх  58  85  45  51                  239
Төрөөс хувьчилсан орон сууц өмчлөх эрхийг баталгаажуулах  1  - -  -                  1
2. Өмчлөх эрх шилжих гэрээ     Худалдах, худалдан авах гэрээ  43  57  33  76                  209
Бэлэглэх гэрээ  20  28  15  17                  80
Өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх  10  13  18  11                  52
Албадан дуудлага худалдаагаар өмчлөгч өөрчлөгдөх  2  -  -  -                  2
Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх  12  11  2  8                  33
Эд хөрөнгийн үнэ өмчлөгчийн овог нэр өөрчлөгдөх  -  -  -  1                  1
Өмчлөгчийн үүсгэн байгуулсан ХЭ-ээс иргэнд, иргэнээс үүсгэн байгуулсан ХЭ-ийн өмчлөлд өмчлөх эрх шилжих  -  3  -  -                  3
3.Барьцааны гэрээ     Барьцаалбартай барьцааны гэрээ  82  70  73  108                  333
Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээ  139  125  104  114                  482
Барьцаалбартай барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах  8  4  8  8                  28
Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах  13  24  15  73                  125
Барьцааны гэрээ дуусгавар болгох  186  191  134  177                  688
4. Бусад гэрээ
 
Түрээсийн гэрээ бүртгэх  1  -  1  -                  2
5. Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах  

Эд хөрөнгийн хэмжээ, үнэ, гүйцэтгэл өөрчлөгдөх

 45  49  21  25                  140
Эд хөрөнгийн хаяг өөрчлөгдөх  11  18  9  13                  51
Эд хөрөнгийн зориулалт өөрчлөгдөх - - 1  -                 1
Газрын нэгж талбарын дугаар өөрчлөгдөх  4  3  2  3                  12
Үрэгдүүлсэн гэрчилгээ шинээр олгох  4  3  -  4                  11
Гэмтээсэн гэрчилгээ шинээр олгох - 1  -                   1
Өмчлөгчийн овог, нэр, регистр өөрчлөгдөх  -  1  -  1                  2
6. Лавлагаа, хуулбар  11  7  8  12                  38
7. Хувийн хэрэг хаах  2  9  2  8                  21
 
Хуулийн этгээдийн бүртгэл-2020 он PDF Хэвлэх И-мэйл
2020 - 4-р сарын 26, Ням гариг, 08:50
Үйлчилгээний төрөл1 сар2 сар3 сар4 сар5 сар6 сар7 сар8 сар9 сар10 сар11 сар12 сарӨссөн дүнгээр
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани  7  14  7 7                  35
Хоршоо  - - 1  -                  1
Нөхөрлөл - - 1 -                 1
Төрийн бус байгууллага  1  2 3  2                  8
Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар  -  -  3  2                  5
Шашны байгууллага  -  -  - -                  0
Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага  -  - 1 -                  1
Хадгаламж зээлийн хоршоо  1 -  -  -                  1
Дахин гэрчилгээ олгосон  1 2  3  4                  10
Нэмэлт өөрчлөлт  8  14  15  5                  42
Нэр баталгаажуулсан  24  20  19  20                  83
Тамга, тэмдгийн хяналтын дугаар  10  20  20  14                  64
Татан буугдсан  - - - -                  0
Салбар 2 1  1  -                 4
Лавлагаа 32 12 23  32                 99
 


Хуудас 2-с 1
Таны байрлал: