Статистик тоон мэдээ
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл PDF Хэвлэх И-мэйл
2019 - 11-р сарын 28, Пүрэв гариг, 09:31
Үйлчилгээний төрөл 1 сар2 сар3 сар4 сар5 сар6 сар7 сар8 сар9 сар10 сар11 сар12 сарӨссөн дүнгээр
Хүлээн авсан мэдүүлгийн тоо Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрх  373  407  361  608  489 571  391  371  404  403  345    4723
Газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрх  265  272  268  426  364  407  253  216  272  284  271    3298
1. Анхны бүртгэл Төрөөс хувьчилсан газрын өмчлөх эрхийг баталгаажуулах  56 44  51  67  44  65  18  14  26 45  45    475
Төрөөс худалдаж авсан үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэж, баталгаажуулах 0 0 0 0 1  0  0  0  0  0  0   1
Өмчлөгчийн хүсэлтээр болон гэрээ хэлцлээр бүртгэл салгаснаар 4 0 4 8 4  2  2  2  0  0  2   28
Шинээр баригдсан орон сууц анх удаа бүртгэж баталгаажуулах  3  12  9  21  13 10  6  6  7  5  15    107
Газраас бусад ҮХЭХ-ийг анх удаа бүртгэж, баталгаажуулах  64  75  52  61  39  68  36  32  42  43  43    555
Төрөөс хувьчилсан орон сууц өмчлөх эрхийг баталгаажуулах  0  0  0  0 1  0  0  0  0  1  0    2
2. Өмчлөх эрх шилжих гэрээ     Эд хөрөнгийн үнэ өмчлөгчийн овог нэр өөрчлөгдөх  2  3  1  1   0  1  -  -  -  -  -    8
Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх  13  8  10  17  14  13  6  6  7  15  2   111
Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх   -   -  1  -  0  1  -  -  - -  -   2
Өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх  9  10  10  17  16  9  9  7  5  11  3   106
Бэлэглэх гэрээ  16  14  9  30  16  26  15  11  20  16  18   191
Худалдах, худалдан авах гэрээ  36  43  37  56  52  59  54  47  31  63  23   501
Албадан дуудлага худалдаагаар өмчлөгч өөрчлөгдөх - - - - - 2  -  -  -  -  1   3
Өмчлөгчийн үүсгэн байгуулсан ХЭ-ээс иргэнд, иргэнээс үүсгэн байгуулсан ХЭ-ийн өмчлөлд өмчлөх эрх шилжих - - - - - - - - - 3  -   3
3.Барьцааны гэрээ     Барьцааны гэрээ дуусгавар болгох  178  190  162 283  216  267  188  168  173  187  171   2183
Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах  19  19  29  32  29  29  20  24  29  14  16   276
Барьцаалбартай барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах  7  8  10  6  14  16  7  6  15  11  16   116
Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээ  101  101  123  188  205  211 147  143  153  63  146   1581
Барьцаалбартай барьцааны гэрээ  50  65  64  148  117  125  93  63  86  73  73   957
4. Бусад гэрээ
 
Бусад гэрээ дуусгавар болгох   -  -   -  -  1  -  -  -  -  -  -     1
5. Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах  

Үрэгдүүлсэн гэрчилгээ шинээр олгох

 8  4  1  5  1  2  1  3  -  1  1    27
Газрын нэгж талбарын дугаар өөрчлөгдөх  7  8  9  9  6  5  4  2  8  1  2  

 61

Эд хөрөнгийн хаяг өөрчлөгдөх  17  12  8  9  13  17  10  14  25  11  14    150
Эд хөрөнгийн хэмжээ, үнэ, гүйцэтгэл өөрчлөгдөх  37  52  25  41  29  21  17  14  22  28  18    304
Эд хөрөнгийн зориулалт өөрчлөгдөх - - - - - 4  -  1  2  1  -   8
Өмчлөгчийн овог, нэр, регистр өөрчлөгдөх - - - 1  3  -  4 -  -  -  -   8
6. Лавлагаа, хуулбар  11  11  14  17  13  14  10  14  14  23  6   147
7. Хувийн хэрэг хаах - - - 5  6  11  4  3  3  -  -   32
 
Хуулийн этгээдийн бүртгэл PDF Хэвлэх И-мэйл
2019 - 12-р сарын 01, Ням гариг, 08:50
Үйлчилгээний төрөл1 сар2 сар3 сар4 сар5 сар6 сар7 сар8 сар9 сар10 сар11 сар12 сарӨссөн дүнгээр
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани  8 8 10  10  8  11 - - 1  8  14    78
Хоршоо - 1 - 1 - - - - -  1  -   3
Төрийн бус байгууллага  2  1 3  3  1  1  -  -  - 1 1    13
Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар  -  2  1  -  -  -  -  -  1  1  -    5
Шашны байгууллага    2  3 -  -  -  - -  -  -  -    5
Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага  -  -  -  2  1  1  -  -  -  2 -    6
Хадгаламж зээлийн хоршоо  -  -  -  -  -  1  - -  -  -  -    1
Дахин гэрчилгээ олгосон  8  5  5  4  3  4  -  2  2  3  3    39
Нэмэлт өөрчлөлт  17  25  15  34  15  18 -  9  5  7  19    164
Нэр баталгаажуулсан  13 25 17 15 12 12  2  5  8  15 18   142
Тамга, тэмдгийн хяналтын дугаар 18 27 41 34 18 50 - 6 3  17  14   228
Татан буугдсан 1 - - 5 - - - 4 -  - 1   11
 
Иргэний бүртгэл PDF Хэвлэх И-мэйл
2019 - 12-р сарын 28, Бямба гариг, 07:39
Үйлчилгээний төрөл1 сар2 сар3 сар4 сар5 сар6 сар7 сар8 сар9 сар10 сар11 сар12 сарӨссөн дүнгээр
Төрсний бүртгэл  192 233 229 253  236  299  208  241  310  284  246  286 3017
үүнээс  эрэгтэй  107 134 111 126  127  159  103  125  156  146  145 145 1584
 эмэгтэй  82 99 117 127  109  140  105  116  154  138  101  141 1433
Гэрлэлтийн бүртгэл  57 63 74 57  63  64  33  75  52  92  102  84 816
Гэрлэлт дуусгавар болсон бүртгэл  5 5 2 6  3  4  1  0  1  4  3  5 45
Үрчлэлтийн бүртгэл  5 5 12  20  11  12  6  3  12  19  15  17 137
Эцэг тогтоосны бүртгэл   0 4 2  6  2  0  3  0  0  0  0  3 20
Овог эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчилсний бүртгэл  1 4 8  8  6  2  0  1  1  7  3  11 52
Нас баралтын бүртгэл   32 51 52  38  54 39  26  44  38  43  37  46 500
үүнээс  эрэгтэй  21 34 31  25  31  25  15  27  21  24  20  22 296
 эмэгтэй  11 17 21  13  23  14  11  17  17  19  17  26 206
Нийт олгосон иргэний үнэмлэх  448 377 452  581  407  612  390  330  331  447  472  546 5393
Шинээр олгосон иргэний үнэмлэх  160 109 175  222  200  212  181  152  118  172  189  186 2076
  16 нас хүрч авсан  160 109 175  222  200  212  181  152  118  172  189  186 1890
Дахин олгосон иргэний үнэмлэх  39 35 51  51  27  51  49  30  34  28  56  41 492
үүнээс      хаяж үрэгдүүлсэн  37 33 49  47 7  45  40  30  31  24  56  41 440
хүчинтэй байдал алдсан 0 0 0 0 3  0  0  0  0  1  0  0  4
овог нэр солисон  0  0  0  1  16  3  5  0  2  1  0  0  28
төрсөн он тогтоолгосон  1  2  2  3  1  2  4  0  1  2  0  0  18
хаягийн хөдөлгөөн  1  0  0  0 0  0  0  0  0  0  0  0  1
Иргэний үнэмлэхний хугацаа дуусч солиулсан 249 233 226 308  180  349  160  148  179  247  228  319 2826
үүнээс  25 нас хүрч 119 129 123 164  100  207  105  112  118  160  147  199 1683
45 нас хүрч 130 104 103 144  80  142  55  36  61  87  80  120 1142
Үндэсний энгийн гадаад паспорт 480 429 405 858  695  791  408  264  482  289  232  284 5617
  ОХУ-ын хавсралт  0  0  0  3  0  0  2  2  3  0 0  0  10
Аймаг хотоос бүрмөсөн шилжин ирсэн  10 8 11  14  5  8  5  13  10  8  22  8  122
  үүнээс насанд хүрэгч  9  5  8  11  5  7  5  7  7  8  12  5 89
хүүхэд /16-аас доош насны/  1  3  3  3  0  1  0  6  3  0  10  3  33
Хот доторх шилжилт хөдөлгөөн   86  99  92 131  85  157  34  63 62  91 161  460 1521
Сум хооронд шилжин ирсэн  42  67  62  94  48  99  26 31 32 59  93  146 799
  үүнээс насанд хүрэгч  39  50  51 64  35  65  16  29  30  50  70  105 604
хүүхэд /16-аас доош насны/  3  17  11  30  13  34  10  2  2  9  23  41 195
Баг хооронд шилжин ирсэн  44 32 31 37  37  58  8  32  30  32  68  314 723
  үүнээс насанд хүрэгч  25  26  19 29  26  33  4  19  21  21  44  208 475
хүүхэд /16-аас доош насны/  19  6  12 8  11  25  4  13  9  11  26  106 250
 


Таны байрлал: