Хуулийн этгээд PDF Хэвлэх И-мэйл
2018 - 1-р сарын 22, Даваа гариг, 00:00
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани шинээр бүртгүүлэх
 1. УБ 03 маягтыг бөглөх
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт /Төрийн банкны 3721 тоот дансанд 500 төгрөг/
 3. Үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр, тогтоол, хурлын тэмдэглэл/нэг гүшүүнтэй бол шийдвэр, хоёроос дээш бол тогтоол/
 4. Дүрэм 2 хувь
 5. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Аймгийн татварын хэлтсийн 020000941 тоот дансанд 44000 төгрөг/
 6. Цахим үнэмлэхний хуулбар
 7. Хаягийн нотлох баримт/үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсвэл түрээсийн гэрээ эсвэл цахим үнэмлэхний хаягаар бүртгүүлж болно/
 8. Шаардлагатай тохиолдолд Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч/аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд
 Төрийн бус байгууллага шинээр бүртгүүлэх
 1. УБ 03 маягтыг бөглөх
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт /Төрийн банкны 3721 тоот дансанд 500 төгрөг/
 3. Санаачлагч үүсгэн байгуулагч нь ТББ үүсгэн байгуулах,удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн 5-аас дээш сондгой тооны гишүүдийн баталсан шийдвэр, тогтоол, хурлын тэмдэглэл/нэг гүшүүнтэй бол шийдвэр, хоёроос дээш гишүүнтэй бол тогтоол/
 4. Дүрэм 2хувь
 5. Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнээс удирдах зөвлөлийн дарга, гүйцэтгэх удирдлагыг томилсон хурлын тогтоол
 6. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /ТӨРИЙН САН 100020000941 тоот дансанд 44000 төгрөг тэмдэгтийн хураамж/
 7. Хаягийн нотлох баримт /үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсвэл түрээсийн гэрээ эсвэл цахим үнэмлэхний хаягаар бүртгүүлж болно/
 8. Цахим үнэмлэхний хуулбар
 9. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч/аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд
Хоршоо шинээр бүртгүүлэх
 1. УБ 03 маягтыг бөглөх
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт /Төрийн банкны 3721 тоот дансанд 500 төгрөг/
 3. Хоршоо үүсгэн байгуулах, хоршооны даргыг томилсон гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, тогтоол /гарын үсэг зурж баталгаажуулсан/
 4. Дүрэм 2хувь
 5. Гишүүдийн жагсаалт /хүснэгтээр овог, нэр, регистрийн дугаар, хаяг, оруулсан хөрөнгийн хэмжээ, хувийг тусгах/
 6. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Аймгийн татварын хэлтсийн 020000941 тоот дансанд 44000 төгрөг/
 7. Хаягийн нотлох баримт/үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсвэл түрээсийн гэрээ эсвэл цахим үнэмлэхний хаягаар бүртгүүлж болно/
 8. Бүх гишүүдийн цахим үнэмлэхний хуулбар
 9. Данс нээлгэсэн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн нотлох баримт
 10. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч/аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд
Нөхөрлөл шинээр бүртгүүлэх
 1. УБ 03 маягтыг бөглөх
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт /Төрийн банкны 3721 тоот дансанд 500 төгрөг/
 3. Хуулийн этгээд шинээр үүсгэн байгуулах тухай хурлын тогтоол, тэмдэглэл
 4. Хуулийн этгээдийн гэрээ /2хувь/
 5. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Төрийн сан 100020000941 тоот дансанд 44000 төгрөг/
 6. Хаягийн нотлох баримт/үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсвэл түрээсийн гэрээ эсвэлцахим үнэмлэхний хаягаар бүртгүүлж болно/
 7. Бүх гишүүдийн цахим үнэмлэхний хуулбар
 8. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:            

 • Үүсгэн байгуулагч/аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд
Хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэл шинээр бүртгүүлэх
 1. УБ 03 маягтыг бөглөх
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт/Төрийн банкны 3721 дансанд 500 төгрөг/
 3. Санаачлагч үүсгэн байгуулагч нь хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл үүсгэн байгуулах, редакцийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталсан үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр, тогтоол /редакцын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн 5-с доошгүй/
 4. Дүрэм 2 хувь
 5. Редакцийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнээс эрхлэгчийг томилсон хурлын тогтоол
 6. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Төрийн сан 100020000941 дансанд 44000 төгрөг/
 7. Хаягийн нотлох баримт/үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсвэл түрээсийн гэрээ эсвэл цахим үнэмлэхний хаягаар бүртгүүлж болно/
 8. Бүх гишүүдийн цахим үнэмлэхний хуулбар
 9. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч/аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд
 Боловсрол сургалтын байгууллагыг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
 1. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт / Төрийн банкны 3721 тоот дансанд 500 төгрөг/
 2. УБ-03 маягт бөглөх /хэлбэр өөрчлөх тохиолдолд УБ-04, УБ-05/
 3. Харилцагч банкны дансны тодорхойлолт /хуулга/

Шинээр үсгэн байгуулж буй тохиолдолд нэрийн баталгаажуулалтын хуудсаар түр данс нээлгэж, мөнгө байршуулсан баримт хавсаргана.

 1. А. Цэцэрлэгийн эрхлэгчийг томилсон шийдвэр /эрхлэгчийн цахим үнэмлэхний хуулбар/ Б. Үүсгэн байгуулагчаас цэцэрлэгийн зөвлөл байгуулж бүрэлдэхүүн баталсан шийдвэр/
 2. Цэцэрлэг байгуулсан эрх бүхий этгээдийн шийдвэр /хэлбэр өөрчилж буй тохиолдолд хэлбэр өөрчилж буй шийдвэр/
 3. Боловсрол сургалтын байгууллагын үлгэрчилсэн дүрэм 2% /Боловсролын яамны вэб сайтаас татах/
 4. Сүүлийн улирлын санхүүгийн тайлан /Шинээр үүсгэн байгуулж байгаа тохиолдолд шаардлагагүй/
 5. Харьяалагдах татварын албаны тодорхойлолт /Шинээр үүсгэн байгуулж байгаа тохиолдолд шаардлагагүй/
 6. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ эх хувь /Шинээр үүсгэн байгуулж байгаа тохиолдолд шаардлагагүй
 7. Боловсролын яамнаас олгосон гэрчилгээ эх хувь, хуулбарын хамт
 8. Тусгай зөвшөөрөл, хавсралтын эх хувь, хуулбарын хамт
 9. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Төрийн сан 100020000941 дансанд 44000 төгрөг/
 10. Хаягийн нотлох баримт/үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсвэл түрээсийн гэрээ эсвэлцахим үнэмлэхний хаягаар бүртгүүлж болно/

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч/аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд
 

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл

burtgel.mn

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ОНООСОН НЭР ОЛГОЛТЫН СИСТЕМ


Таны байрлал: